O ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej. Stefan Kosiewski OSWIATA Frankfurt nad Menem 16.08.2002 do: Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Włodzimierz Cimoszewicz

O ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej. Stefan Kosiewski OSWIATA Frankfurt nad Menem 16.08.2002 do: Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Włodzimierz Cimoszewicz
03_2017_legitymacja_inwalidzka

Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego
Uploaded by Stefan Kosiewski on Dec 14, 2011 http://gablota.wizytowka.pl/

…Jak można pomóc niepełnosprawnym? Zdaniem biskupa powinno to być wsparcie finansowe. – Domagają się tego, co jest im potrzebne. Bez tego nie opłacą swoich potrzeb. Przecież nie wszystkim trzeba posyłać pampersy – ocenił.

– Kościół, który domaga się rodzenia dzieci z wadami genetycznymi, powinien wejść w te sprawy i szukać instytucjonalnych rozwiązań, w których te dzieci otrzymałyby pomoc – podkreślił biskup Tadeusz Pieronek. – Całe społeczeństwo powinno wyczuć tę potrzebę wsparcia tych ludzi – dodał.

– Gospodarka polska, takie są osądy z różnych stron, ma się dobrze. A jeżeli się ma dobrze, to te pieniądze, które są nadwyżką budżetową, bo mówiło się o miliardach, powinny iść tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a więc najpierw dla najsłabszych. Albo ktoś kłamie, albo ktoś po prostu gromadzi pieniądze na kampanię wyborczą, na to, żeby wygrać następne wybory, a nie na to, żeby zaspokoić potrzeby społeczne – mówił biskup Pieronek…

PDF: https://de.scribd.com/…/Europejska-Legitymacja-Inwalidzka-2…
Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego
Uploaded by Stefan Kosiewski on Dec 14, 2011
https://sowa.podspot.de/…/europejska-legitymacja-inwalidzk…/

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Frankfurt nad Menem 16.08.2002
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Minister Spraw Zagranicznych RP
Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al. J. Ch. Schucha 23
PL – 00-580 Warszawa
Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

tu : wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej ; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S. 1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn. o uznanie w RFN odpowiednich uregulowań prawnych przyjętych w RP na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

inwalidą w Niemczech jest m.in. Herr Dr.Wolfgang Scheuble,MdB a w Polsce Pan Red. Leon Zdanowicz, „Łabuź” . W interesie obu tych Panów, swoim własnym oraz tysięcy innych zainteresowanych obywateli obu naszych państw wnoszę jw.

W uzasadnieniu daję pod uwagę ,że Osoba podróżująca pociągiem a posiadająca Schwerbehindertenauswes musi na granicy z RP ustąpić miejsca zarezerwowanego dla inwalidy Osobie posiadającej polską Legitymację Inwalidzką. I odwrotnie : polska Legitymacja Inwalidzka nie uprawnia do korzystania na terenie RFN z żadnych specjalnych świadczeń i udogodnień.
Podjęcie tego tematu i uznanie przez oba nasze Państwa praw do wzajemnych świadczeń na rzecz Osób niepełnosprawnych / inwalidów będzie realizacją postanowienia zawartego w Art. 2 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 17.6.1991 r. , w którym Wysokie Umawiające sie Strony zgodnie stwierdziły , że
„… stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami…/ Sie stellen den Mensch mit seiner Würde und mit seinen Rechten (…) in den Mittelpunkt ihrer Politik…“.

Z wyrazami najwyższego szacunku.
Stefan Kosiewski, Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

do wiadomości:
Auswärtiges Amt ; Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer , Werderscher Markt 1 ; D – 10117 Berlin

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main
Frankfurt , den 3.September 2002
Bundesminister des Auswärtiges
und Stellvertreter des Bundeskanzlers
Herrn Joseph Fischer
Wederscher Markt 1
10117 Berlin

Betr.: Aufnahme internationalen Verhandlungen bezüglich gleichberechtigter
Nutzung von gesetzlichen Berechtigungen durch schwerbehinderte Personen,
erst auf dem Gebiet Bundesrepublik Deutschland und Polen ,und in der EU.

hier : ein Antrag um Einrichtung eines Schwerbehindertenausweises ,der die
Schwerbehinderten zu gleichen Rechten und Nachteilsausgleichen auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Polen und der Republik Polen berechtigt , und in der
EU ; vorläufig im Wege einer Verordnung über Anerkennung durch die
Bundesrepublik Deutschland polnischen Regelungen ,die zum Gunsten
schwerbehinderten Personen in Polen bestehen, und umgekehrt – um die
Anerkennung durch die Republik Polen den Bestimmungen der BRD
( Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739) , zuletzt geändert durch Artikel 56 des
Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBL. I S 1046) .

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

hiermit bitte ich Sie um die Aufnahme der Verhandlungen mit der Republik Polen in obigem Sinne.

Beiliegen : ein Schreiben an Herrn Minister Włodzimierz Cimoszewicz v. 16.08.2002.

Mit freundschaftlichen Grüßen.

Stefan Kosiewski

Zur Kenntnisnahme :

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al.Szucha 23
PL 00-580 Warszawa

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
Bonn, 25. November 2002
AZ Va 2 – 58 178-3
Polnisches Kulturzentrum e.V.
z.Hd. Herrn Stefan Kosiewski
Postfach 800 626
65906 Frankfurt

Betreff: Gegenseitige Anerkennung von Schwerbehindertenausweisen zwischen
Polen und Deutschland bzw. der EU

Sehr geehrter Herr Kosiewski,

Ihr an das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland gerichtete Schreiben vom 3.September 2002 wurde mir von dort zuständigkeitshalber zur Beantwortung zugeleitet. Zu Ihrem Anliegen äußere ich mich daher wie folgt:

Die Problematik der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Nachteiligausgleichen für schwerbehinderte Menschen – nicht nur innerhalb der Europäischen Union – sondern auch mit anderen Staaten innerhalb Europas ist hier durchaus bekannt. So sind die Nachteilsausgleiche und Vergünstigungen für behinderte und schwerbehinderte Menschen in den der Europäischen Union angehörenden Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich geregelt.
Der beispielsweise in Deutschland ausgestellte Schwerbehindertenausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Menschen in Deutschland zustehen. Gültigkeit hat er folglich nur in Deutschland, genauso wie entsprechende ausländische Ausweise keine Gültigkeit in Deutschland haben. In den letzten Jahren sind deshalb auch immer wieder Forderungen laut geworden, in der Europäischen Union einen einheitlichen Europäischen Behindertenausweis einzuführen.

Ein solcher Ausweis käme aber nur dann in Betracht, wenn der berechtigte Personenkreis der behinderten Menschen und die ihnen eingeräumten Sozialleistungen in den einzelnen Mitgliedesstaaten der Europäischen Union annähernd gleich wären. Dies ist aber gegenwärtig nicht der Fall. Die Regelungen in den Mitgliedstaaten über Sozialleistungen für behinderte und scherbehinderte Menschen sind vielmehr sehr unterschiedlich. Daher wird gegenwärtig seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung keine Möglichkeit für einen einheitlichen europäischen Behindertenausweis und auch keine Möglichkeit für die gegenseitige Anerkennung der nationalen Behindertenausweise, worauf Ihre Ausführung hinauslaufen, gesehen. Eine derartige Regelung setzte eine Harmonisierung der nationalen Rechte voraus mit entsprechenden erheblichen Kostenfolgen für alle Beteiligten.
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vereinheitlichung der in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich gewachsenen Systeme – Fortschritte wurden bislang lediglich bei der Inanspruchnahme von Parkerleichterung für gesonderte Gruppen von schwerbehinderten und behinderten Menschen sowie bei der unentgeltlichen Beförderung der Begleitpersonen von Blinden erzielt – hält es die Bundesregierung im Hinblick auf die Verbesserung der Lebenssituation behinderten Menschen in Europa für Erfolg versprechender, wenn der kontinuierliche Ausbau von Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union weiter betrieben wird, wie dies derzeit mit Vorrang für Hilfen zur Beschäftigung behinderten Menschen angestrebt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Edmund Schute

Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt , 11 grudnia 2002 r
Postfach 800 626
D – 65906 Frankfurt am Main
.
Minister Pracy i Polityki Społecznej RP
Pan Jerzy Hausner
Ul. Gałczyńskiego 4
PL – 362 Warszawa
POLEN

Dotyczy : wprowadzenia międzynarodowych legitymacji inwalidzkich upoważniających do równoprawnego korzystania z ubikacji i miejsc zarezerwowanych dla inwalidów w Polsce i w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej, jak też innych świadczeń socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tutaj: zapytanie o Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP DPT II 402/2002

Szanowny Panie Ministrze,

Wspomnianym powyżej pismem z 27 września 2002 r. Dyrektor Departamentu Prawno- Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Jan Michałowski przesłał do Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mój wniosek o ustanowienie międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej w sensie jak wyżej. Uprzejmie zapytuję,czy sprawa ta została podniesiona w ostatniej fazie negocjacji europejskich.

Jednocześnie informuję Pana Ministra, że w odpowiedzi na wniosek złożony równolegle na ręce Ministra Josepha Fischera Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung odpowiedziało pismem Va 2 – 58 178-3, które opublikowane zostało w PONS GAULI Magazynie Europejskim SOWA Nr. 48 udostępnionym w internecie pod adresem http://www.polonia21.de i http://polonia-total.de .

Ze względu na powagę sprawy odstępuję od możliwości złożenia skargi na brak odpowiedzi w terminie przewidzianym dla Biura Pełnomocnika Rządu przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z poważaniem

Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

Do wiadomości:

Pan Jan Michałowski
Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Herr Edmund Schute
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Warszawa, 2002-12-20

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
p.o. DYREKTOR
Lilana Pindor

BON.IX 088-6b /02/MK/9608
Pan
Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury
Frankfurt nad Menem
Szanowny Panie,

Odpowiadając na pismo skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP w sprawie wprowadzenia międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej, które wpłynęło do naszego Biura w dniu 18 grudnia 2002 roku, pragnę przedstawić Panu następujące wyjaśnienia dotyczące kwestii proceduralnych.

Pana pismo z dnia 16 sierpnia 2002 r. w powyżej wymienionej sprawie, skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych RP, było początkowo w MSZ rozpatrywane przez Departament Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, które wydaje się podmiotem najbardziej właściwym do udzielania kompleksowej odpowiedzi na przedstawione przez Pana zagadnienie.
W związku z tym Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Pan Paweł Świeboda, w piśmie z dnia 27 sierpnia br. Znak: DUE 2300-44-02/JR (kopia w załączeniu), zwrócił się do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej „ z prośbą o ustosunkowanie się „ do Pana wystąpienia. Oznaczało to, że – zgodnie z ustaleniami podjętymi w rozmowie telefonicznej między pracownikami naszych jednostek – Biuro Pełnomocnika miało zająć w tej sprawie stanowisko merytoryczne, do wykorzystania przez MSZ przy opracowaniu odpowiedzi na Pana wystąpienie, gdyż to Minister Spraw Zagranicznych był adresatem tego wystąpienia.

Takie stanowisko merytoryczne, zawarte w piśmie z dnia 6 września br. Znak BON.IX.088-6/02/MK/7031, podpisane przez Zastępcę Dyrektora Biura, Pana Jana Lacha, zostało przekazane do MSZ i wpłynęło do właściwego Departamentu w dniu 10 września 2002 r.
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych miało podstawę sądzić,że wypełniło w tej sprawie rolę wyznaczoną mu przez MSZ, a także że MSZ RP udzieli Panu odpowiedzi.

Ale w dniu 1 października 2002 r. do naszego Biura wpłynęło pismo z dnia 27 września 2002 r. znak DPT.II.402/2002, Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Jana Michałowskiego, przekazujące po raz drugi Pana wystąpienie. Kopię tego pisma przekazano Panu Prezesowi do wiadomości.
Uznając, że podjęcie ponownego rozpatrywania tej sprawy przez inny Departament w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest rezultatem zakłóceń w przepływie informacji wewnątrz MSZ, wystosowałam do Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ pismo w dniu 11 października 2002 r. znak BON.IX.088-6a/02/MK/7717 (kopia w załączeniu). Z ubolewaniem stwierdzam, że Biuro nie przesłało Panu do wiadomości tego pisma.

W związku z ww. pismem uzyskałam z MSZ odpowiedź z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002 (kopia w załączeniu) podpisaną przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego, Pana Tomasza Wasilewskiego, z której nie wynikało upoważnienie dla Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do udzielenia Panu odpowiedzi.

Ponadto pragnę nadmienić, że podjęty przez Pana Prezesa problem należy uznać za bardzo istotny dla osób niepełnosprawnych. Sprawy osób niepełnosprawnych należały do 13 obszaru negocjacyjnego „Polityka społeczna i zatrudnienie”. Tymczasowe zamknięcie obszaru negocjacyjnego należącego do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna i zatrudnienie” nastąpiło w dniu 1 czerwca 2001 roku, a obszaru „Swobodny przepływ osób” w dniu 21 grudnia 2001 roku.
Zdaniem Biura, prowadzenie negocjacji akcesyjnych, szczególnie w ostatniej fazie, nie stanowiło odpowiedniego momentu do przedstawiania przez kraj kandydujący do Unii Europejskiej propozycji nowych rozwiązań prawnych, które miałyby dotyczyć obecnych członków UE. Polska jako państwo kandydackie skupia się przede wszystkim na uzyskaniu zgodności swojego prawa z istniejącym prawem wspólnotowym.
Można oczekiwać,że ewentualne przyszłe prace zainicjowane przez eksperów Unii Europejskiej zaowocują wypracowaniem propozycji rozwiązań w omawianym obszarze.

Uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień, które zostały zawarte w naszym piśmie z dnia 6 września 2002 roku oraz w notatce Ambasady RP w Berlinie stanowiącej załącznik do pisma z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Tomasza Wasilewskiego.

Przepraszam za zaistnienie nieporozumienia, które w mojej ocenie – nie wynikło ze złej woli lub zaniedbań ze strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Biura
Liliana Pindor
Załączniki: (szt.5)
Do wiadomości( bez załączników):
1. Pan Paweł świeboda Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP,
2. Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ RP

Erklärung – Frankfurt am Main, den 15.03.2004
Polnisches Kulturzentrum e.V.

Szanowni Państwo,

Interpelacja w sprawie trudności finansowych powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i problemów osób oczekujących na ich orzeczenia zgłoszona przez Posła Andrzeja NAMYSŁO
wpłynęła dnia 10-01-2003,
ogłoszona dnia 23-01-2003 na posiedzeniu 40:

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i2596-1.htm

Odpowiedź
Jolanty Banach – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
wpłynęła dnia 06-02-2003
ogłoszona dnia 12-02-2003 na posiedzeniu 41 (zał.2)

zamyka stwierdzenie:
” problemy finansowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotykają bezpośrednio osoby niepełnosprawne, w tym również dzieci, uniemożliwiając im korzystanie z przysługujących im praw „.

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i2596-o1.htm

Rok 2003 obchodzono w Europie uroczyście jako ” Rok Niepełnosprawnych”.

w 2004 roku nadal nie ma w Polsce, w Republice Federalnej Niemiec i w Unii Europejskiej jednolitych uregulowań umożliwiającym osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na terytoriach obu państw a od 1.05.2004 na obszarze Unii Europejskiej.

http://kulturzentrum.polonia-total.com
——————————————
EU – Schwerbehindertenausweis
Autor: Stefan Kosiewski Datum: 18.06.04 14:30

Sehr geehrter Herr Ra. Hoffmann,
im Jahre 2002 habe ich die Errichtung des EU-Ausweises beantragt; im Jahre 2003 hat man EU-Schwerbehinderten Jahr gefeiert. Im Jahre 2004 darf man ungehindert Ware und Geld transportieren, an der Deutsch-Polnischen Grenze MUSS aber eine behinderte PERSON (mit polnischen Papieren) dem deutschen Krüppel Platz machen, weil deutscher Schaffner polnische Bescheiligungen nicht lesen muss. Und umgekhert: für ein polnischer Schaffner mein Schwerbehindertenausweis bedeutet: BAHNHOFF.
Mit derselber Wirkung habe ich mit den Politzisten in meinem Geburtsort Czeladz versucht, mit der Toilettedame auf dem Freiheitplatz / eh.: Hedwigplatz in Kattowitz/Katowice habe ich auch schon vergeblich sondiert.

Wer kann uns, EU-Schwerbehinderten, in der erweiten EU helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kosiewski

http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017

Sowa Magazyn

Czynności

o rowne prawa inwalidow EU Zrzut ekranu 2018-05-17 22.33.18

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2018/05/prokuratura-krajowa-biuro-prezydialne.html

triada kaczystowska sowa lw

http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Prokuratura-Krajowa-Biuro-Prezydialne-12-05-2018-Do-Prokuratury-Okrgowej-w-Katowicach-PK-I-Ko1-538-2017-PO-w-Piotrkowie-Tryb-PK-I-Ko1-1284-2018

Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.
http://gablota.wizytowka.pl/
Polnisches Kulturzentrum e. V.
Frankfurt nad Menem 16.08.2002
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

 legitymacja PDF by sowa magazyn Published 6 years ago https://issuu.com/kulturzentrum/docs/europejska_legitymacja_inwalidzka_20111214_stefan_

Minister Spraw Zagranicznych RP
Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al. J. Ch. Schucha 23
PL – 00-580 Warszawa
Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej .

tu : wniosek o ustanowienie(…) http://sowa.podspot.de/post/europejska-legitymacja-inwalidzka-stefan-kosiewski-do-mini-sikorskiego-wniosek/

hessen fusball schwerbehindertenausweis sowa 04.2018

Stefan Kosiewski
https://vk.com/my.sowa?z=photo467751157_456239475%2Fphotos467751157

wysoce nieetyczne jest obżydliwe wykorzystanie przedmiotowe w żydoskim politykierstwie Andrzeja Dudy problemów osób niepełnosprawnych w IV RP Jarosława Kaczyńskiego, których żydoubecka sitwa po Magdalence 1989 r. nie udawała nawet, że ma ochotę wykorzystać chociażby tak cynicznie i w prostacki sposób, jak coraz bardziej żenujący PAD, zięć Julka Kornhausera https://www.facebook.com/me.sowa/posts/395925844208085

Miesiąc: Sierpień 2002
Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej .

http://gablota.wizytowka.pl/
tu : wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej ; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S. 1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn. o
PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/europejska_legitymacja_inwalidzka_20111214_stefan_

kuba_wyspa_jak_wulkan_ku_sloncu_20160521050548

List Kai Godek do Pawła Kukiza:
Szanowny Panie Przewodniczący!Paweł Kukiz odpowiada Kai Godek. Chodzi o aborcję

Z dużym zaskoczeniem wysłuchałam Pańskiej wypowiedzi w TVP Info na temat projektu #ZatrzymajAborcję. Tak zwany „kompromis aborcyjny”, którego utrzymania jest Pan zwolennikiem, przynosi w Polsce ponad tysiąc ofiar rocznie. Każdego dnia w polskich szpitalach ginie troje dzieci, tylko dlatego, że podejrzewa się je o chorobę lub niepełnosprawność. W 2016 roku w majestacie prawa zabito 388 dzieci z zespołem Downa, przy czym w 221 przypadkach zespół ten był jedyną przesłanką do ich eliminacji. U tych dzieci nie wykryto żadnych innych powikłań zdrowotnych. Trzeba mówić to wprost – prawo, które zezwala na tak rażącą dyskryminację jest prawem nieludzkim, a jego popieranie nie daje się uzasadnić.

Piszę do Pana nie tylko jako pełnomocnik obywatelskiej inicjatywy #ZatrzymajAborcję, której odrzucenia Pan chce. Piszę również jako matka chłopca z zespołem Downa. Chłopca, którego polskie państwo – jeszcze zanim przyszedł na świat – skazało na śmierć, choć wyrok nie został wykonany. Sens Pańskiej wypowiedzi można streścić w ten sposób, że nie można zabraniać zabijania chorych dzieci, dopóki nie zapewni się ich rodzicom wsparcia w ich utrzymaniu i wychowaniu. Moje osobiste doświadczenie, ale również doświadczenie wielu matek dzieci niepełnosprawnych jest zupełnie inne. Wiemy, że dopóki państwo nie zacznie traktować ich jako pełnowartościowych ludzi na etapie prenatalnym, nigdy nie będzie ich tak traktować po urodzeniu. Źródeł dyskryminacji naszych dzieci i nas samych upatrujemy właśnie w przepisie, który chce Pan utrzymać w polskim prawie.

Kilka lat temu organizował Pan ruch społeczny pod nazwą „Zmieleni”. Protestował Pan wtedy przeciwko odrzuceniu przez ówczesną władzę petycji mającej na celu reformę systemu wyborczego. Argumentował Pan, że zlekceważenie woli 750 tysięcy obywateli, nie przystoi demokratycznie wyłonionej władzy. Dziś sam sprawuje Pan mandat poselski, a za ustawą #ZatrzymajAborcję stoi przeszło 830 tysięcy Polek i Polaków. Wszyscy oni przejęli się losem zabijanych w majestacie prawa dzieci i pospieszyli im na pomoc. Każdy z nich liczy, że politycy wysłuchają obywateli i uchwalą wniesioną ustawę. Ich głos jest tym silniejszy, że przeciwne życiu środowiska także uruchomiły swój projekt, ale pomimo, że zebrały pod nim minimalną wymaganą liczbę podpisów, to ostatecznie wykazały pięciokrotnie niższe poparcie niż pod projektem pro-life. Chcę wierzyć, że nie zapomniał Pan o swoich korzeniach i nadal chce Pan być blisko ludzi i słuchać ich głosu.

Pańskiej wypowiedzi nie da się zinterpretować inaczej niż jako obrony aborcji eugenicznej. Słuchają Pana nie tylko obywatele, którzy złożyli swój podpis pod ustawą #ZatrzymajAborcję, ale i niepełnosprawne dzieci. Wiele z nich dobrze rozumie, o co toczy się walka w parlamencie. Gorąco wierzę, że przejmie się Pan tym, co przeżywają słysząc, że powinno się utrzymać przepis pozwalający zabijać osoby takie jak one. Wkrótce kolejne etapy procesu legislacyjnego i głosowania w sprawie projektu. Proszę Pana w imieniu obywateli, w imieniu chorych dzieci oraz we własnym imieniu, aby podnosząc na sali sejmowej rękę, stanął Pan razem z Polakami po stronie życia.

Z poważaniem, Kaja Godek

Poseł Paweł Kukiz do Kai Godek:

Szanowna Pani,
jestem (podobnie jak Pani ) zwolennikiem ochrony życia poczętego. Płód nie jest dla mnie zlepkiem komórek ale początkiem Człowieka. Jestem jednak również orędownikiem obrony godności tych JUŻ Narodzonych. Godności niepełnosprawnych (często bardzo mocno) dzieci, godności ich Matek, które do końca życia oddają całe siebie, całe swe życie i marzenia, by opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi . Ochrony godności tych, którzy przez polityków skazani zostali na życie na marginesie, w nędzy i zapomnieniu, bo to nie jest istotny dla nich elektorat.

Są priorytety, Proszę Pani, a tymi priorytetami są NIEPEŁNOSPRAWNI JUŻ ŻYJĄCY- URODZENI. A nazywając rzeczy po imieniu – WEGETUJĄCY. Chce Pani poznać szczegóły? Proszę bardzo:

1. Renta socjalna dla osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu od urodzenia to 84% najniższej emerytury: 840 zł miesięcznie. Dlaczego 84 % a nie chociaż 100 % ? Myślała Pani o tym? Czy wie Pani, ze np. osoba niewidoma nie może sobie do tej jałmużny dorobić? Że jest to zabronione? Że albo te 840 miesięcznie albo praca na własny rachunek.

Kukiz 15 złożył projekt który pozwoli im chociaż dorobić do wysokości 130 % najniższego wynagrodzenia w warunkach chronionych.

2. zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka (i również dorosłego niepełnosprawnego) to 153 zł miesięcznie, od lat nawet o złotówkę nie podniesiony.

Kukiz 15 złożył poprawkę do budżetu na 2018 z kwotą zabezpieczającą podniesienie renty socjalnej już w tym roku do kwoty 1000 zł miesięcznie i zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 200 zł. – odrzucona w pierwszym czytaniu.

3. od 2014 r. niewykonany wyrok TK, który nakazuje zrównanie świadczeń dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi bez względu kiedy powstała niepełnosprawnosc do kwoty 1400 zł. W praktyce obecnie niektórzy opiekunowie mają 520 zł .

Kukiz 15 złożył projekt 1.5 roku temu wyrównujące te świadczenia. W dniu expose premiera Morawieckiego odrzucili to posłowie PiS w pierwszym czytaniu, kiedy premier właśnie wygłosił że jego priorytety to osoby niepełnosprawne.

4. osoby niepełnosprawne intelektualnie są w Polsce nazywane ” upośledzonymi umysłowo” co uwłacza ich godności. Oprócz tego, by np. pójść do dentysty muszą być ubezwłasnowolnione.

Kukiz 15 rok temu złożył projekt, który zamiast ubezwłasnowolnienia wprowadzał instytucje opiekuna medycznego i prawnego. Bez kosztów można było załatwić postulat rodziców ON . Postulat zapisany w karcie praw osób niepełnosprawnych ONZ. Odrzucony w pierwszym czytaniu.

5. W Polsce tylko 3 placówki przyjmują osoby niepełnosprawne z autyzmem niskofunkcjonujące i (oczywiście) nie ma na to pieniędzy. Kolejka trwa średnio 30 lat. Rodzice takich dzieci nie mają wyboru, gdzie w przypadku ich śmierci dzieci pójdą i gdzie będzie zapewniona im opieka.

6. państwo płaci od 3800 zł do 5000 tys. za utrzymanie miejsca niepełnosprawnego dziecka w DPS ale już Rodzicom-opiekunom (a najczęściej samej Matce, bo tatusiowie często z takich rodzin uciekają) 520 zł.

I mógłbym tak w nieskończoność, Szanowna Pani. O kolejnych „drobiazgach” , ot choćby takim jak wywalenie w kosmos cen za leki dla osób po transplantacji, czy np. takie „nic” jak możliwość jedynie 14 dni zwolnienia z pracy dla mojej Żony na opiekę nad naszą Córeczką po transplantacji tylko dlatego, że ukończyła 18 lat.
My (moja Rodzina) „damy radę” , Szanowna Pani, bo zarabiałem dużo pieniędzy jako muzyk i „stać nas” na chorobę ale co mają powiedzieć kobiety odtrącone przez partnerów, którzy nie wytrzymali szoku choroby w rodzinie? Zostawione samym sobie, starzejące sie przy pieluchach zmienianych swoim dorosłym dzieciom?

Żeby zakończyć…. Pójdźmy na ugodę – Pani, ze swoją Fundacją użyje wszystkich sił i środków, aby wraz z Kukiz’15 wpłynąć na PiS i załatwić choć te opisane przeze mnie problemy (będziemy się wspierać przy zapewnieniu bezpieczeństwa i godności Niepełnosprawnych i ich Rodziców) a kiedy już te niesprawiedliwości zlikwidujemy to powrócimy do dyskusji o zaostrzeniu ustawy o aborcji. OK?

Naprawdę, łatwo jest krzyczeć „brońmy życia poczętego” ale znacznie trudniej obronić to, które już trwa poza łonem Matki. W blokowiskach, anonimowo, pod ziemią, w trwodze, poczuciu odtrącenia, braku pewności jutra i poniżeniu.
Z Panem Bogiem, Paweł Kukiz

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Frankfurt nad Menem 16.08.2002
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Minister Spraw Zagranicznych RP
Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al. J. Ch. Schucha 23
PL – 00-580 Warszawa
Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej .

tu : wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej ; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S. 1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn. o uznanie w RFN odpowiednich uregulowań prawnych przyjętych w RP na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

inwalidą w Niemczech jest m.in. Herr Dr.Wolfgang Scheuble,MdB a w Polsce Pan Red. Leon Zdanowicz, „Łabuź” . W interesie obu tych Panów, swoim własnym oraz tysięcy innych zainteresowanych obywateli obu naszych państw wnoszę jw.

W uzasadnieniu daję pod uwagę ,że Osoba podróżująca pociągiem a posiadająca Schwerbehindertenauswes musi na granicy z RP ustąpić miejsca zarezerwowanego dla inwalidy Osobie posiadającej polską Legitymację Inwalidzką. I odwrotnie : polska Legitymacja Inwalidzka nie uprawnia do korzystania na terenie RFN z żadnych specjalnych świadczeń i udogodnień.
Podjęcie tego tematu i uznanie przez oba nasze Państwa praw do wzajemnych świadczeń na rzecz Osób niepełnosprawnych / inwalidów będzie realizacją postanowienia zawartego w Art. 2 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 17.6.1991 r. , w którym Wysokie Umawiające sie Strony zgodnie stwierdziły , że
„… stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami…/ Sie stellen den Mensch mit seiner Würde und mit seinen Rechten (…) in den Mittelpunkt ihrer Politik…“.

Z wyrazami najwyższego szacunku.
Stefan Kosiewski, Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

do wiadomości:
Auswärtiges Amt ; Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer , Werderscher Markt 1 ; D – 10117 Berlin

Polnisches Kulturzentrum e. V.
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main
Frankfurt , den 3.September 2002
Bundesminister des Auswärtiges
und Stellvertreter des Bundeskanzlers
Herrn Joseph Fischer
Wederscher Markt 1
10117 Berlin

Betr.: Aufnahme internationalen Verhandlungen bezüglich gleichberechtigter
Nutzung von gesetzlichen Berechtigungen durch schwerbehinderte Personen,
erst auf dem Gebiet Bundesrepublik Deutschland und Polen ,und in der EU.

hier : ein Antrag um Einrichtung eines Schwerbehindertenausweises ,der die
Schwerbehinderten zu gleichen Rechten und Nachteilsausgleichen auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Polen und der Republik Polen berechtigt , und in der
EU ; vorläufig im Wege einer Verordnung über Anerkennung durch die
Bundesrepublik Deutschland polnischen Regelungen ,die zum Gunsten
schwerbehinderten Personen in Polen bestehen, und umgekehrt – um die
Anerkennung durch die Republik Polen den Bestimmungen der BRD
( Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739) , zuletzt geändert durch Artikel 56 des
Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBL. I S 1046) .

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

hiermit bitte ich Sie um die Aufnahme der Verhandlungen mit der Republik Polen in obigem Sinne.

Beiliegen : ein Schreiben an Herrn Minister Włodzimierz Cimoszewicz v. 16.08.2002.

Mit freundschaftlichen Grüßen.

Stefan Kosiewski

Zur Kenntnisnahme :

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Al.Szucha 23
PL 00-580 Warszawa

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
Bonn, 25. November 2002
AZ Va 2 – 58 178-3
Polnisches Kulturzentrum e.V.
z.Hd. Herrn Stefan Kosiewski
Postfach 800 626
65906 Frankfurt

Betreff: Gegenseitige Anerkennung von Schwerbehindertenausweisen zwischen
Polen und Deutschland bzw. der EU

Sehr geehrter Herr Kosiewski,

Ihr an das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland gerichtete Schreiben vom 3.September 2002 wurde mir von dort zuständigkeitshalber zur Beantwortung zugeleitet. Zu Ihrem Anliegen äußere ich mich daher wie folgt:

Die Problematik der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Nachteiligausgleichen für schwerbehinderte Menschen – nicht nur innerhalb der Europäischen Union – sondern auch mit anderen Staaten innerhalb Europas ist hier durchaus bekannt. So sind die Nachteilsausgleiche und Vergünstigungen für behinderte und schwerbehinderte Menschen in den der Europäischen Union angehörenden Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich geregelt.
Der beispielsweise in Deutschland ausgestellte Schwerbehindertenausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Menschen in Deutschland zustehen. Gültigkeit hat er folglich nur in Deutschland, genauso wie entsprechende ausländische Ausweise keine Gültigkeit in Deutschland haben. In den letzten Jahren sind deshalb auch immer wieder Forderungen laut geworden, in der Europäischen Union einen einheitlichen Europäischen Behindertenausweis einzuführen.

Ein solcher Ausweis käme aber nur dann in Betracht, wenn der berechtigte Personenkreis der behinderten Menschen und die ihnen eingeräumten Sozialleistungen in den einzelnen Mitgliedesstaaten der Europäischen Union annähernd gleich wären. Dies ist aber gegenwärtig nicht der Fall. Die Regelungen in den Mitgliedstaaten über Sozialleistungen für behinderte und scherbehinderte Menschen sind vielmehr sehr unterschiedlich. Daher wird gegenwärtig seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung keine Möglichkeit für einen einheitlichen europäischen Behindertenausweis und auch keine Möglichkeit für die gegenseitige Anerkennung der nationalen Behindertenausweise, worauf Ihre Ausführung hinauslaufen, gesehen. Eine derartige Regelung setzte eine Harmonisierung der nationalen Rechte voraus mit entsprechenden erheblichen Kostenfolgen für alle Beteiligten.
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vereinheitlichung der in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich gewachsenen Systeme – Fortschritte wurden bislang lediglich bei der Inanspruchnahme von Parkerleichterung für gesonderte Gruppen von schwerbehinderten und behinderten Menschen sowie bei der unentgeltlichen Beförderung der Begleitpersonen von Blinden erzielt – hält es die Bundesregierung im Hinblick auf die Verbesserung der Lebenssituation behinderten Menschen in Europa für Erfolg versprechender, wenn der kontinuierliche Ausbau von Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union weiter betrieben wird, wie dies derzeit mit Vorrang für Hilfen zur Beschäftigung behinderten Menschen angestrebt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Edmund Schute

Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt , 11 grudnia 2002 r
Postfach 800 626
D – 65906 Frankfurt am Main
.
Minister Pracy i Polityki Społecznej RP
Pan Jerzy Hausner
Ul. Gałczyńskiego 4
PL – 362 Warszawa
POLEN

Dotyczy : wprowadzenia międzynarodowych legitymacji inwalidzkich upoważniających do równoprawnego korzystania z ubikacji i miejsc zarezerwowanych dla inwalidów w Polsce i w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej, jak też innych świadczeń socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tutaj: zapytanie o Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP DPT II 402/2002

Szanowny Panie Ministrze,

Wspomnianym powyżej pismem z 27 września 2002 r. Dyrektor Departamentu Prawno- Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Jan Michałowski przesłał do Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mój wniosek o ustanowienie międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej w sensie jak wyżej. Uprzejmie zapytuję,czy sprawa ta została podniesiona w ostatniej fazie negocjacji europejskich.

Jednocześnie informuję Pana Ministra, że w odpowiedzi na wniosek złożony równolegle na ręce Ministra Josepha Fischera Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung odpowiedziało pismem Va 2 – 58 178-3, które opublikowane zostało w PONS GAULI Magazynie Europejskim SOWA Nr. 48 udostępnionym w internecie pod adresem

Ze względu na powagę sprawy odstępuję od możliwości złożenia skargi na brak odpowiedzi w terminie przewidzianym dla Biura Pełnomocnika Rządu przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z poważaniem

Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

Do wiadomości:

Pan Jan Michałowski
Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Herr Edmund Schute
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Warszawa, 2002-12-20

Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
p.o. DYREKTOR
Lilana Pindor

BON.IX 088-6b /02/MK/9608
Pan
Stefan Kosiewski
Prezes Polskiego Ośrodka Kultury
Frankfurt nad Menem
Szanowny Panie,

Odpowiadając na pismo skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP w sprawie wprowadzenia międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej, które wpłynęło do naszego Biura w dniu 18 grudnia 2002 roku, pragnę przedstawić Panu następujące wyjaśnienia dotyczące kwestii proceduralnych.

Pana pismo z dnia 16 sierpnia 2002 r. w powyżej wymienionej sprawie, skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych RP, było początkowo w MSZ rozpatrywane przez Departament Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, które wydaje się podmiotem najbardziej właściwym do udzielania kompleksowej odpowiedzi na przedstawione przez Pana zagadnienie.
W związku z tym Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Pan Paweł Świeboda, w piśmie z dnia 27 sierpnia br. Znak: DUE 2300-44-02/JR (kopia w załączeniu), zwrócił się do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej „ z prośbą o ustosunkowanie się „ do Pana wystąpienia. Oznaczało to, że – zgodnie z ustaleniami podjętymi w rozmowie telefonicznej między pracownikami naszych jednostek – Biuro Pełnomocnika miało zająć w tej sprawie stanowisko merytoryczne, do wykorzystania przez MSZ przy opracowaniu odpowiedzi na Pana wystąpienie, gdyż to Minister Spraw Zagranicznych był adresatem tego wystąpienia.

Takie stanowisko merytoryczne, zawarte w piśmie z dnia 6 września br. Znak BON.IX.088-6/02/MK/7031, podpisane przez Zastępcę Dyrektora Biura, Pana Jana Lacha, zostało przekazane do MSZ i wpłynęło do właściwego Departamentu w dniu 10 września 2002 r.
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych miało podstawę sądzić,że wypełniło w tej sprawie rolę wyznaczoną mu przez MSZ, a także że MSZ RP udzieli Panu odpowiedzi.

Ale w dniu 1 października 2002 r. do naszego Biura wpłynęło pismo z dnia 27 września 2002 r. znak DPT.II.402/2002, Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Jana Michałowskiego, przekazujące po raz drugi Pana wystąpienie. Kopię tego pisma przekazano Panu Prezesowi do wiadomości.
Uznając, że podjęcie ponownego rozpatrywania tej sprawy przez inny Departament w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest rezultatem zakłóceń w przepływie informacji wewnątrz MSZ, wystosowałam do Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ pismo w dniu 11 października 2002 r. znak BON.IX.088-6a/02/MK/7717 (kopia w załączeniu). Z ubolewaniem stwierdzam, że Biuro nie przesłało Panu do wiadomości tego pisma.

W związku z ww. pismem uzyskałam z MSZ odpowiedź z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002 (kopia w załączeniu) podpisaną przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego, Pana Tomasza Wasilewskiego, z której nie wynikało upoważnienie dla Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do udzielenia Panu odpowiedzi.

Ponadto pragnę nadmienić, że podjęty przez Pana Prezesa problem należy uznać za bardzo istotny dla osób niepełnosprawnych. Sprawy osób niepełnosprawnych należały do 13 obszaru negocjacyjnego „Polityka społeczna i zatrudnienie”. Tymczasowe zamknięcie obszaru negocjacyjnego należącego do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna i zatrudnienie” nastąpiło w dniu 1 czerwca 2001 roku, a obszaru „Swobodny przepływ osób” w dniu 21 grudnia 2001 roku.
Zdaniem Biura, prowadzenie negocjacji akcesyjnych, szczególnie w ostatniej fazie, nie stanowiło odpowiedniego momentu do przedstawiania przez kraj kandydujący do Unii Europejskiej propozycji nowych rozwiązań prawnych, które miałyby dotyczyć obecnych członków UE. Polska jako państwo kandydackie skupia się przede wszystkim na uzyskaniu zgodności swojego prawa z istniejącym prawem wspólnotowym.
Można oczekiwać,że ewentualne przyszłe prace zainicjowane przez eksperów Unii Europejskiej zaowocują wypracowaniem propozycji rozwiązań w omawianym obszarze.

Uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień, które zostały zawarte w naszym piśmie z dnia 6 września 2002 roku oraz w notatce Ambasady RP w Berlinie stanowiącej załącznik do pisma z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Tomasza Wasilewskiego.

Przepraszam za zaistnienie nieporozumienia, które w mojej ocenie – nie wynikło ze złej woli lub zaniedbań ze strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Biura
Liliana Pindor
Załączniki: (szt.5)
Do wiadomości( bez załączników):
1. Pan Paweł świeboda Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP,
2. Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ RP

Erklärung – Frankfurt am Main, den 15.03.2004
Polnisches Kulturzentrum e.V.

Szanowni Państwo,

Interpelacja w sprawie trudności finansowych powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i problemów osób oczekujących na ich orzeczenia zgłoszona przez Posła Andrzeja NAMYSŁO
wpłynęła dnia 10-01-2003,
ogłoszona dnia 23-01-2003 na posiedzeniu 40:

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i2596-1.htm

Odpowiedź
Jolanty Banach – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
wpłynęła dnia 06-02-2003
ogłoszona dnia 12-02-2003 na posiedzeniu 41 (zał.2)

zamyka stwierdzenie:
” problemy finansowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotykają bezpośrednio osoby niepełnosprawne, w tym również dzieci, uniemożliwiając im korzystanie z przysługujących im praw „.

http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i2596-o1.htm

Rok 2003 obchodzono w Europie uroczyście jako ” Rok Niepełnosprawnych”.

w 2004 roku nadal nie ma w Polsce, w Republice Federalnej Niemiec i w Unii Europejskiej jednolitych uregulowań umożliwiającym osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na terytoriach obu państw a od 1.05.2004 na obszarze Unii Europejskiej.
——————————————
EU – Schwerbehindertenausweis
Autor: Stefan Kosiewski Datum: 18.06.04 14:30

Sehr geehrter Herr Ra. Hoffmann,
im Jahre 2002 habe ich die Errichtung des EU-Ausweises beantragt; im Jahre 2003 hat man EU-Schwerbehinderten Jahr gefeiert. Im Jahre 2004 darf man ungehindert Ware und Geld transportieren, an der Deutsch-Polnischen Grenze MUSS aber eine behinderte PERSON (mit polnischen Papieren) dem deutschen Krüppel Platz machen, weil deutscher Schaffner polnische Bescheiligungen nicht lesen muss. Und umgekhert: für ein polnischer Schaffner mein Schwerbehindertenausweis bedeutet: BAHNHOFF.
Mit derselber Wirkung habe ich mit den Politzisten in meinem Geburtsort Czeladz versucht, mit der Toilettedame auf dem Freiheitplatz / eh.: Hedwigplatz in Kattowitz/Katowice habe ich auch schon vergeblich sondiert.

Wer kann uns,EU-Schwerbehinderten, in der erweiten EU helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kosiewski
https://sowamagazyn.blogspot.de/2016/04/?view=sidebar

żydy uchodzące ze Wschodu Ukrainy
mają mieć naszyte na ubraniu z przodu

gwiazdy sześcioramienne a na ramionach
szeroką, białą wstążkę; oligarchia ma mieć

dolary naklejone na całym ciele i niewinność
wypisaną na czołach, bo tak chce Jacynik

„….RBNiO przypomniała, że osoby, które chcą opuścić strefę działań wojennych, powinny mieć widoczne na ubraniu oznakowanie: jeśli jest to grupa, na jej czele i na końcu powinni iść ludzie z widocznymi rozciągniętymi kawałkami białego płótna; pojedyncze osoby powinny mieć na ramieniu szeroką białą wstążkę”…

a1

Szanowny Panie,
Obrońco Życia!

To już tydzień od kiedy odbyła się w polskim parlamencie batalia o prawo do życia dla najmniejszych niewinnych dzieci. Z jednej strony była próba manipulacji i przeforsowania zbrodniczych postulatów pod fałszywym hasłem Ratujmy Kobiety. Z drugiej zaś dążyliśmy do zapewnienia prawa do narodzin dla każdego dziecka niezależnie od jego stanu zdrowia. Ten etap kampanii już szczęśliwie za nami. Głosowanie odbyło się z korzyścią dla nienarodzonych dzieci.
a2
Projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ został skierowany do dalszych prac w komisjach. Jednak jak można było przypuszczać, lewica nie może pogodzić się z porażką. Poprzez krzyk, agresję, kłamstwa i szantaż usiłuje domagać się swoich praw na ulicy. Uczestnicy czarnych pochodów liczą, że takim zachowaniem uda im się wpłynąć na decyzję polityków. Proszę zwrócić uwagę z jaką wściekłością i nienawiścią kroczą przez polskie ulice. Czy naprawdę tak powinna wyglądać debata? Nie posiadają żadnych racjonalnych argumentów, by bronić swoich szaleńczych żądań. Gdyby ich projekt został wprowadzony w życie, zginęłoby wiele małych niczemu niewinnych dzieci!
a3
Istnieją jednak ludzie dobrej woli, którzy nie poddają się lewackiemu terrorowi. To właśnie ta grupa razem z Panem na czele nie pozwoli, aby nadal polskie szpitale były miejscem dokonywania zbrodni na niewinnych. Wspólnie jesteśmy głosem tych dzieci, którym nie dane jest się narodzić, wydać pierwszego krzyku i poczuć matczynego ciepła! Dlatego w reakcji na czarne protesty wyszliśmy na polskie ulice, również w Pana imieniu, aby przypomnieć o naszym wspólnym projekcie #ZATRZYMAJABORCJĘ, który nadal oczekuje na uchwalenie w Sejmie!
a4
Każdy kolejny dzień zwłoki to 3 ofiary aborcjonistów! Jak łatwo policzyć od momentu głosowania nad projektem#ZATRZYMAJABORCJĘ w polskich szpitalach w majestacie obecnie obowiązującego prawa zginęło już 24 dzieci! Tylko dlatego, że ktoś podjął decyzję za nie, tylko dlatego, że były nieidealne. Musimy o tym fakcie przypominać posłom i wszystkim osobom mającym realny wpływ na dalsze losy projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ.
a5
Pozdrawiam Pana serdecznie w imieniu Wolontariuszy Fundacji i własnym,
a7Kaja Godek
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #ZATRZYMAJABORCJĘ
Fundacja Życie i Rodzina zycierodzina.plPS. Walka o życie nienarodzonych trwa nadal. To Pan i ja jesteśmy obecnie ich głosem! Same obronić się nie mogą. Dlatego proszę o informowanie osób w swoim najbliższym otoczeniu o obecnym stanie rzeczy. Można to zrobić śledząc naszą stronę www.zycierodzina.pl, a najlepiej zapisując się na dostępny na stronie newsletter, w którym na bieżąco informujemy o postępie prac nad inicjatywą
a6

WSPIERAJ
KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

IBAN: PL26114020040000320276153171
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH ON-LINE

PayPal:

Niektóre programy do poczty e-mail blokują linki zewnętrzne systemów transakcyjnych.
W takiej sytuacji należy skorzystać z linku – Inwestuj w wartości

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku – wersja przeglądarkowa
Fundacja Życie i Rodzina
   ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa
REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904